Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Darmowa wysyłka z okazji Dnia Chłopaka 2019” dotyczącej darmowej przesyłki zakupiony towarów na serwisie shop4men jest właściciel serwisu firma SPS z siedzibą w Nowym Sączu ul Zdrojowa 75 b 33-300, NIP: 734-321-30-70, REGON: 363577400.

2. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym shop4men.

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 27 listopada 2019 roku i trwa do 29 listopada 2019r.

4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin sklepu shop4men”).

5. Uczestnik przy każdorazowym zakupie towaru na shop4men dokonując wyboru przesyłki oznaczonej promocją jest zobowiązany do dokonania przedpłaty za zakupiony towaru.

6. Promocją objęta jest jedynie wysyłka po uprzedniej przedpłacie za zakupiony towar. Wybór przesyłki "za pobraniem" nie podlega promocji (w takim przypadku kupujący pokrywa w całości koszt przesyłki)

7. Rabat przyznawany jest w ramach Promocji w Okresie Promocji. Organizator zastrzega sobie do indywidualnego rozstrzygania o przyznaniu bądź nie danej promocji

8. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

9.  W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art.22(1) kodeksu cywilnego, które w Okresie Promocji zawrą umowę sprzedaży towaru za pośrednictwem strony internetowej shop4men – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stając się uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnik”).